Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân đáp ứng các điều kiện luật định lựa chọn đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. 

leftcenterrightdel
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân 

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức…” (Điều 2). “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước” (Điều 6).

Ở Việt Nam, việc bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, vì thế Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp (Điều 2 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2015). Pháp luật Việt Nam cũng quy định những trường hợp không được bầu cử, bao gồm: Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.

Căn cứ hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 quy định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày Chủ nhật - ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Cương lĩnh chính trị và Nghị quyết Ðại hội XIII đã đề ra. Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của tất cả các dân tộc Việt Nam, ngày mà tất cả công dân Việt Nam đáp ứng các điều kiện luật định thực hiện quyền dân chủ của mình bằng cách bầu ra những đại biểu xứng đáng “vừa hồng, vừa chuyên” để đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Cuộc bầu cử này sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2015: Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ ba trăm đến bốn nghìn cử tri. Ở miền núi, vùng cao, hải đảo và những nơi dân cư không tập trung thì dù chưa có đủ ba trăm cử tri cũng được thành lập một khu vực bỏ phiếu”Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thành lập 5 tổ bầu cử: tổ bầu cử số 10, 11, 12, 13, 14. Trong đó:

- Tổ bầu cử số 10 (địa điểm: Khoa Cơ - Điện): gồm cử tri là sinh viên Khoa Cơ - Điện, Khoa Môi trường, Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Khoa Thủy sản.

- Tổ bầu cử số 11 (địa điểm: Giảng đường B): gồm cử tri là sinh viên Khoa Chăn nuôi, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Công nghệ Sinh học, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Xã hội.

- Tổ bầu cử số 12 (địa điểm: Khoa Nông học): gồm cử tri là sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm, Khoa Quản lý Đất đai, Khoa Nông học.

- Tổ bầu cử số 13 (địa điểm: Giảng đường Nguyễn Đăng): gồm cử tri là sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh

- Tổ bầu cử số 14 (địa điểm: Giảng đường Nguyễn Đăng): gồm cử tri là sinh viên Khoa Thú y.

Ý thức được trách nhiệm công dân trong việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, tích cực tham gia cuộc bầu cử nhằm lựa chọn, bầu ra những người đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Một số hình ảnh của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
 Sinh viên Học viện thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2016-2021
 
Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện