HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT & CTSV

_________________

Số: 02/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Chương trình tọa đàm: “Cơ hội việc làm của sinh viên Học viện trong thời đại chuyển đổi số”

 

Thực hiện Kế hoạch số 2224/KH-HVN ngày 01 tháng 12 năm 2023 về việc tổ chức Chương trình tọa đàm “Cơ hội việc làm của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số”. Học viện thông báo tới toàn thể sinh viên được biết và đăng ký tham dự theo kế hoạch sau:

1. Thời gian: 18h30-21h30, ngày 17 tháng 01 năm 2024 (thứ Tư)

2. Địa điểm, hình thức tổ chức

Trực tiếp tại Hội trường A (Giảng đường Nguyễn Đăng) và Livestream trên Fanpage Học viện.

3. Diễn giả

Ông Hoàng Nam Tiến – Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT (Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT).

4. Đăng ký tham dự

Để được tham dự Chương trình, sinh viên đăng ký tại đường link sau:

https://forms.gle/dypaCoauJmzgVBqB6

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (P101 – Nhà Hành chính; SĐT: 024.6261 7528)

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- BCN Khoa (để p/h);

- TT QHCC&HTSV (để p/h)

- ĐTN – HSV (để p/h)

- Sinh viên (để t/hiện)

- Lưu CTCT&CTSV, Nthngoc (2).

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

Dương Thành Huân