BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:982/HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày24tháng7năm 2015

V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Công văn số 4969/BNN-TCCB ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Học viện yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Công văn số 4969/BNN-TCCB về việc chỉ đạo thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP đến toàn thể viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý của đơn vị mình.

2. Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của đơn vị; đánh giá phân loại đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Những trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề nghị giải quyết theo các hướng sau:

a) Đề nghị đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho phù hợp;

b) Đề nghị bố trí, luân chuyển đơn vị khác;

c) Đề nghị thực hiện chính sách về hưu trước tuổi, thôi việc…với những đối tượng có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

3. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện thông báo này và lập danh sách các đối tượng (theo mẫu) gửi về Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/8/2015 để Học viện có kế hoạch báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn văn bản về thực hiện chính sách tinh giản biên chế được đăng tải trên website của Ban Tổ chức cán bộ tại địa chỉ:http://www.vnua.edu.vn/tccb.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ NN và PTNT (để b/c);

- Lưu VT, TCCB.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Đã ký

Nguyễn Thị Lan