HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO PCD COVID-19

__________________

Số: 161/TB-HVN-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống

dịch Covid-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh


Thực hiện công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện yêu cầu CBVC, người lao động và người học thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1.   Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; yêu cầu CBVC, người lao động và người học thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thành phố, Huyện Gia Lâm, thị trấn Trâu Quỳ và Học viện, không tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nơi công cộng; các căng tin, nhà ăn thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

2.   Lãnh đạo các đơn vị quản lý nghiêm CBVC, người lao động của đơn vị mình. Yêu cầu CBVC, người lao động và người học trở về từ TP Hồ Chí Minh và các vùng dịch khác (danh sách các vùng dịch được công bố, cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế):

-  Thực hiện khai báo y tế bắt buộc trong thời gian 24 giờ khi quay trở về Thành phố trên https://tokhaiyte và https://vnua.edu.vn/khai-bao-y-te-online;

-  Phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 07 ngày kể từ ngày trở về Thành phố, đồng thời phải thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà;

-  Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 07 ngày tiếp theo, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất hoặc Trạm Y tế Học viện để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.

3.   Yêu cầu CBVC, người lao động và người học hạn chế tối đa di chuyển đến các vùng dịch và TP Hồ Chí Minh. Trường hợp bắt buộc phải đến với mục đích công việc phải được Giám đốc Học viện cho phép, phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

4.   Yêu cầu Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện phải rà soát, bổ sung kịch bản phòng chống dịch để đáp ứng với tình hình thực tế hiện nay và tình huống dịch bùng phát, lan rộng.

5.   Khi cần hỗ trợ y tế, đề nghị CBVC, người lao động và người học liên hệ thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện qua số điện thoại 0985.570.558 (Bs Cường).

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, cán bộ viên chức, người lao động và người học tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐHV, BGĐ (để b/c);

- Các đơn vị trực thuộc Học viện (để t/h);

- Các lớp sinh viên, học viên (để t/h);

- Website Học viện;

- Lưu: VPHV, YT, HTL(3).

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN TT

(Đã ký)

 

 

Vũ Văn Cường