HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

______________

Số: 28 /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v phát Thẻ sinh viên liên kết Thẻ Viettin Bank cho sinh viên Đại học khóa 62

Theo kế hoạch, ngày 6/10/2017, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettin Bank), chi nhánh Chương Dương sẽ tiến hành phát Thẻ sinh viên liên kết Thẻ Viettin Bank cho sinh viên Đại học khóa 62. 

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên đề nghị đại diện Ban cán sự các lớp đại học khóa 62 đến nhận thẻ cho lớp mình.

Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 6 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Hội trường C, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Khi đến nhận thẻ, yêu cầu sinh viên mang theo Chứng minh nhân dân và Danh sách lớp, đến đúng thời gian – địa điểm quy định.

Lưu ý:

Sinh viên chưa làm thủ tục cấp Thẻ Sinh viên khi nhập học làm thủ tục cấp tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettin Bank) khu vực ngoài cổng trường. Khi đi yêu cầu mang theo Giấy nhập học, Giấy chứng minh nhân dân (bản photocopy) và 01 ảnh (3x4).

Nơi nhận:

- Ban TCKT;

- Lưu CTCT&CTSV.

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hải