BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 1030 /TB - HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc di chuyển bến đỗ xe buýt tuyến số 11 và 59

Căn cứ Biên bản cuộc họp giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị ngày 16/7/2015; Căn cứ công văn số 791/TTĐH – QLHT ngày 23/7/2015 của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị về việc bố trí điểm đỗ xe buýt tuyến số 11 và 59;

Ban Giám đốc Học viện thống nhất: kể từ ngày 01/8/2015, tạm thời bố trí hai tuyến xe buýt 11 và 59 đỗ trong khu vực 31 ha thuộc khu vực đô thị Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Giám đốc Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo tới Cán bộ viên chức, Hợp đồng lao động, người học thuộc đơn vị quản lý biết để có kế hoạch công tác và học tập./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Trưởng đơn vị thuộc HV;

- Lưu VTHC.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Ích Tân